1399/4/21 شنبه

ضمانت‌نامه‌های ارزی

شما می‌توانید ضمان ارزی خود را از بانک سامان دریافت کنید.
ضمانت‌نامه‌های ارزی
در صورتی که متقاضی صدور انواع ضمانت‌نامه شامل، شرکت در مناقصه و مزایده، ضمانت‌نامه حسن انجام کار (تعهدات)، ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه‌الضمان، ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت، ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بوده و محل اقامت یا محل ثبت شرکت ضمانت خواه  در داخل کشور بوده و واحد پولی ضمانت‌نامه درخواستی به ارزی به غیر از ریال باشد، می‌توانید ضمان ارزی خود را از بانک سامان دریافت کنید.
مزایا
  • انعطاف در دریافت کارمزد صدور ضمانت‌نامه با توجه به نوع وثایق و تضمینات و نوع ضمانت‌نامه
خوب است بدانید
 
  • پادار شدن ضمانت‌نامه حسن انجام کار موکول به گشایش اعتبار اسنادی موردقبول یا ضمانت تعهد پرداخت به نفع ضمانت خواه و همچنین ابطال ضمان شرکت در مناقصه مربوط است.
  • پادار شدن ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت منوط به وصول وجه پیش‌پرداخت اعتبار اسنادی یا قرارداد منعقده توسط ضمانت خواه یا بانک ضامن است.
  • حقوق ضمانت‌نامه غیرقابل‌انتقال است، به عبارتی ذینفع حق واگذاری حقوق خود به شخص ثالث را ندارد.
  • ضمانت‌نامه قابل تنزیل نیست.
برای دریافت این محصول چه شرایطی باید داشته باشیم؟
تمامی اشخاص حقیقی دارای 18 سال تمام که سابقه چک برگشتی یا بدهی غیر جاری در سیستم بانکی ندارند می‌توانند این محصول را دریافت کنید.
استفاده از این محصول برای تمامی اشخاص حقوقی که شرایط زیر را دارا باشند امکان‌پذیر است:
  • در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و شماره ثبت و شناسه ملی دریافت نموده
  • و کلیه مدیران، اعضای هیئت‌مدیره و امضا داران دارای سابقه چک برگشتی یا بدهی غیر جاری در سیستم بانکی ندارند.
درگاه دریافت محصول
شما می‌توانید با مراجعه به شعب منتخب ارزی یا دفاتر بانکداری شرکتی نسبت به ارائه درخواست ضمان ارزی اقدام کنید.
استعلام ضمانت‌نامه
برای استعلام ضمانت‌نامه وارد سامانه استعلام شوید.
محصولاتی که ممکن است برای شما مفید باشد.