1399/4/21 شنبه

اداره رزرو خدمات سامان
شماره تماس : 02172389000
شماره فکس : 02126850686
نام و نام خانوادگی همکار پست شرح فعالیت ایمیل شماره موبایل کاری داخلی
سونیا طسوجی آذر رئیس اداره مدیریت و راهبری مرکز رزرو S_Tasouji@sb24.ir 9999500121 200
سید علی مدنی کزازی کارشناس امور مربوط به قراردادها و بخشنامه ها و بررسی درخواست‌های مرتبط با کارت وصندوق امانات A_Madani@sb24.ir 9999320575 209
امیرعباس یخ شکن کارشناس بررسی درخواست‌های مرتبط با کارت وصندوق امانات a_yakhshekan@sb24.ir - 208
فرزانه جوهری کارشناس  پشتیبانی بیمه F_Jouhari@sb24.ir 9999320576 205
مریم عظیمی کارشناس بررسی درخواست رزرو بلیط ، هتل ، تور و ویزا Ma_Azimi@sb24.ir 9300599983 206
ثمر صفاری کارشناس بررسی درخواست رزرو بلیط ، هتل ، تور و ویزا Sa_saffari@sb24.ir 09999500126 201
مجتبی عیسائیان کارشناس واحد 24 ساعته رزرواسیون خدمات تشریفات و ترنسفر فرودگاهی M_Issaiyan@sb24.ir 9999586001 204
مهدی آریایی کارشناس واحد 24 ساعته رزرواسیون خدمات تشریفات و ترنسفر فرودگاهی M_Ariaei@int.sb24.ir 9999586001 204
محمدحسن حسین کرد کارشناس واحد 24 ساعته رزرواسیون خدمات تشریفات و ترنسفر فرودگاهی M_Hoseinkord@sb24.ir - 204
علی کربلایی ابراهیم کارشناس واحد 24 ساعته رزرواسیون خدمات تشریفات و ترنسفر فرودگاهی A_Karbalaei@sb24.ir 9999586001 204
سید محسن پور حسینی کارشناس واحد 24 ساعته رزرواسیون خدمات تشریفات و ترنسفر فرودگاهی Mo_Pourhoseini@sb24.ir 9999586001 204
مصطفی گلستانی کارشناس واحد 24 ساعته رزرواسیون خدمات تشریفات و ترنسفر فرودگاهی M_Golestani@sb24.ir 9999586001 204
رضا نصیری ماتک کارشناس بیمه سامان صدور بیمه نامه های اتومبیل (نماینده بیمه سامان) - 9999320576 203
زهرا توکلی کارشناس درمان بررسی مدارک درمانی مشتریان برتر(نماینده شرکت درمانت) - 9999320576 207