حوالجات ارزی
ما با توجه به تقاضای مشتریان و بر اساس مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا.، برای پرداخت به ذی‌نفع، دستور پرداختی به بانک‌های کارگزار را ارسال کرده یا برای واریز وجه به‌حساب ذی‌نفعان دستور پرداختی از بانک‌های کارگزار را دریافت می‌کنیم.
1399/4/21 شنبه