1399/4/21 شنبه

بروات ارزی
ما با توجه به تقاضای مشتریان و بر اساس مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا، پس از دریافت اسناد حمل از مشتری، برای پرداخت وجه به ذینفع به مبلغ اسناد حمل واصله، دستور پرداختی به بانک‌های کارگزار ارسال می‌کنیم. دستور پرداخت مذکور می‌تواند به صورت دیداری یا مدت‌دار باشد.
مزایا
  • سرعت در انتقال وجه به‌حساب ذی‌نفعان؛
  • استفاده از شبکه کارگزاری متنوع و گسترده؛
  • پرداخت به اسعار گوناگون.
خوب است بدانیم
  • امکان ثبت بروات ارزی بابت واردات کالا/ خدمات طبق ضوابط و مقررات ارزی جاری وجود دارد؛
  • امکان ثبت بروات ارزی مدت‌دار در حال حاضر فقط برای ارزهای نیمایی خریداری‌شده از بانک مرکزی که دارای پروفرمای تنظیم‌شده بر اساس فروش مدت‌دار و ثبت سفارش اعتباری هستند، وجود دارد.
درگاه دریافت محصول