1399/4/21 شنبه

خدمات قابل ارائه به مشتریان برتر
 مشتریان برتر می‌توانند از خدماتی فراتر و کامل‌تر از خدمات معمول بانک بهره‌مند شوند. این خدمات برای راحتی بیشتر این گروه از مشتریان در امور بانکی و زندگی روزمره‌شان طراحی شده است.
 
1401/4/4 شنبه
 • مشتریان خاص
  مشتریان ویژه
  مشتریان ممتاز
 •  بانکدار
  بانکدار اختصاصی
  بانکدار ویژه
  مشتریان برتر
 • فضای اختصاصی
  • دفاتر اختصاصی
  • فضای اختصاصی در دفاتر منتخب
  فضای اختصاصی در شعب منتخب
  مشتریان برتر
 • صندوق امانات
  • اولویت تخصیص
  • بدون هزینه
  • اولویت تخصیص
  • با تخفیف ویژه
  مشتریان برتر
 • کارت اعتباری
  تا 2 میلیارد ریال
  تا 2 میلیارد ریال
  مشتریان برتر
 • تسهیلات رفع احتیاجات ضروری
  • تا 20 میلیارد ریال
  تا 4 میلیارد ریال
  تا 1 میلیارد ریال
 • خدمات تشریفات و ترانسفر فرودگاهی رایگان
  تا 1 میلیارد و 500 میلیون ریال
  تا 400 میلیون ریال
  مشتریان برتر
 • خدمات مسافرتی
  • هتل
  • بلیت هواپیما
  • تور
  • ویزا
  • هتل
  • بلیت هواپیما
  • تور
  • ویزا
  مشتریان برتر
 • خدمات بیمه
  • درمان تکمیلی
  • خودرو (ثالث و بدنه)
  • مسافرتی
  • درمان تکمیلی
  • خودرو (ثالث و بدنه)
  • مسافرتی
  مشتریان برتر
 • نوع مشتری خاص
 • بانکدار بانکدار اختصاصی
 • فضای اختصاصی دفاتر اختصاصی
  فضای اختصاصی در دفاتر اختصاصی
 • صندوق امانات بدون هزینه
  اولویت تخصیص
 • کارت اعتباری تا 2 میلیارد ریال
 • تسهیلات رفع احتیاجات ضروری تا 20 میلیارد ریال
  درخواست برای دیگران
 • خدمات تشریفات و ترانسفر فرودگاهی رایگان تا 1 میلیارد و 500 میلیون ریال
 • خدمات مسافرتی هتل
  بلیت هواپیما
  تور
  ویزا
 • خدمات بیمه درمان تکمیلی
  خودرو (ثالث و بدنه)
  مسافرتی
 • نوع مشتری ویژه
 • بانکدار بانکداری ویژه
 • فضای اختصاصی فضای اختصاصی در شعب منتخب
 • صندوق امانات با تخفیف ویژه
  اولویت تخصیص
 • کارت اعتباری تا 2 میلیارد ریال
 • تسهیلات رفع احتیاجات ضروری تا 4 میلیارد ریال
 • خدمات تشریفات و ترانسفر فرودگاهی رایگان تا 400 میلیون ریال
 • خدمات مسافرتی هتل
  بلیت هواپیما
  تور
  ویزا
 • خدمات بیمه درمان تکمیلی
  خودرو (ثالث و بدنه)
  مسافرتی
 • نوع مشتری ممتاز
 • بانکدار اختصاصی مشتریان برتر
 • فضای اختصاصی مشتریان برتر
 • صندوق امانات مشتریان برتر
 • کارت اعتباری مشتریان برتر
 • تسهیلات رفع احتیاجات ضروری تا 1 میلیارد ریال
 • خدمات تشریفات و ترانسفر فرودگاهی رایگان مشتریان برتر
 • خدمات مسافرتی مشتریان برتر
 • خدمات بیمه مشتریان برتر