1399/4/21 شنبه

ضمانت‌نامه گمرکی

تضمین تعویق با تقسیط پرداخت حقوق ورودی گمرک
ضمانت‌نامه گمرکی
درصورتی‌که متقاضی پرداخت حقوق گمرکی به‌صورت مدت‌دار ظرف مهلت تعیین‌شده توسط گمرک هستید یا به دلیل اختلاف‌نظر با گمرک برای پرداخت حقوق گمرکی ناگزیر به ارائه تضمینات هستید، می‌توانید ضمانت‌نامه گمرکی خود را از بانک بخواهید.
مزایا
  • انعطاف در دریافت کارمزد صدور ضمانت‌نامه با توجه به نوع وثایق و تضمینات و نوع ضمانت‌نامه
  • حداقل 10درصد از مبلغ وجه ضمانت در سپرده‌ای بدون تعلق نرخ سود و به نام سپرده نقدی ضمانت‌خواه نگهداری خواهد شد.
خوب است بدانید
  • حداکثر مدت ضمانت‌نامه یکسال است.
  • لازم است موضوع قرار یا هر رابطه حقوقی بین ضمانت‌خواه و ذی‌نفع ضمانت‌نامه با موضوع فعالیت ضمانت‌خواه و ذی‌نفع مرتبط و متناسب باشد.
  • حقوق ضمانت‌نامه غیرقابل‌انتقال است، به عبارتی ذی‌نفع حق واگذاری حقوق خود به شخص ثالث را ندارد.
  • ضمانت‌نامه قابل تنزیل نیست.
برای دریافت این محصول چه شرایطی باید داشته باشیم؟
  • اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی دارای 18 سال تمام؛
  • عدم سابقه چک برگشتی یا مطالبات غیر جاری در سیستم بانکی کشور؛
  • دارای مجوز فعالیت حرفه¬ای (شغلی) در بخش‌های مختلف اقتصادی؛
  • نتیجه ارزیابی اعتباری و اعتبارسنجی شما مورد تأیید بانک باشد.
درگاه دریافت محصول
مراجعه حضوری به شعبه
استعلام ضمانت‌نامه
برای استعلام ضمانت‌نامه وارد سامانه استعلام شوید.
محصولاتی که ممکن است برای شما مفید باشد.