1399/4/21 شنبه

•• استعلام ضمانت نامه
سرویس استعلام ضمانت نامه بانک سامان به همه ذینفعان ضمانت نامه این امکان را می‌دهد در صورتی که ضمانت نامه‌‌ای توسط بانک سامان و به نفع آنها صادر شده باشد، با تکمیل اطلاعات درخواستی، از اصالت ضمانت ‌نامه صادره و مفاد آن از جمله مبلغ ضمانت‌ نامه، تاریخ اعتبار و تعهدات بانک اطمینان حاصل کنند.

* کد / شناسه ملی
* کد سپام
1399/9/6 پنجشنبه
1399/9/6 پنجشنبه