1399/4/21 شنبه

اداره مشتریان ویژه
نام و نام خانوادگی همکار پست شرح فعالیت ایمیل شماره موبایل شماره تماس
علی خسروانی فراهانی رئیس اداره مدیریت و راهبری پروژه‌های مرتبط با مشتریان ویژه a_khosravani [at] sb24 [dot] ir 9300599981 26850098 - 021 ، 26850433 - 021
مهدی تاجی نژاد بانکدار ارشد مدیریت و راهبری بانکداران ویژه m_tajinezhad [at] sb24.ir 9999500233 26850098 - 021 ، 26850433 - 021
مجید میردارسلطانی بانکدار ارشد مدیریت و راهبری بانکداران ویژه m_mirdarsoltani [at] sb24 [dot] ir 9999500234 26850098 - 021 ، 26850433 - 021
حمیدرضا میرشفیعی بانکدار ارشد مدیریت و راهبری بانکداران ویژه H_Mirshafiee [at] sb24 [dot] ir - 26850686 - 021
علیرضا معصومی کارشناس استخراج و تجزیه و تحلیل اطلاعات و گزارشات a_masoomi [at] sb24 [dot] ir - 26850098 - 021 ، 26850433 - 021
محمد حسین‌زاده کارشناس استخراج و تجزیه و تحلیل اطلاعات و گزارشات m_hosseinzadeh [at] sb24 [dot] ir - 26850098 - 021 ، 26850433 - 021
بانکدار سامانیان شعب منتخب
نام و نام‌خانوادگیپستشرح فعالیتایمیلشماره موبایلشماره تماسداخلیشماره فکس
فرنوش تعقلبانکدار سامانیان شعبه 24 متری سعادت آبادارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب-99999931257 - 22378856 - 021داخلی مشتریان ویژه22357605 - 021
متین حسینیبانکدار سامانیان شعبه ایران زمینارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب-999999313010 - 88577605 - 021داخلی مشتریان ویژه88571215 - 021
حمیدرضا آقامیریبانکدار سامانیان شعبه اقدسیهارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب-999999312622823402 - 021داخلی مشتریان ویژه26450743 - 021
مهدی نویدبانکدار سامانیان شعبه اقدسیهارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب-9999901300021 - 22823402داخلی مشتریان ویژه26450743 - 021
حمیدرضا مرتضاییبانکدار سامانیان شعبه الهیهارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب-999999312726200963 - 021داخلی مشتریان ویژه26200938 - 021
محمدحسین آبدیدهبانکدار سامانیان شعبه اهوازارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب-99999931286 - 33920524 - 061داخلی مشتریان ویژه33920745 - 061
سالار خوشیبانکدار سامانیان شعبه آصفارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب-999990150026802630 - 021 ،26802327 - 021داخلی مشتریان ویژه26802901 - 021
ژیلا نوری سرابیبانکدار سامانیان شعبه آفریقاارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب-999999318461 - 88874457 - 021داخلی مشتریان ویژه021 - 88773773
آرش قره زاده نیابانکدار سامانیان شعبه سیدجما الدین اسد آبادیارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب-999999316488616486 - 021داخلی مشتریان ویژه88628637 - 021
پوریا کاوهبانکدار سامانیان شعبه باغ فردوسارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب-999999317122740775 - 021داخلی مشتریان ویژه22740715 - 021
نوشین نجیمیبانکدار سامانیان شعبه باغ فردوسارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب-999999316922740775 - 021داخلی مشتریان ویژه22740715 - 021
هانیه صارمیبانکدار سامانیان شعبه پاسدارانارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب-99999014008 - 22595657 - 021داخلی مشتریان ویژه22567540 - 021
حمید قدیمیبانکدار سامانیان شعبه پاسدارانارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب-99999931478 - 22595657 - 021داخلی مشتریان ویژه22567540 - 021
عاطفه فروزندهبانکدار سامانیان شعبه جهانشهرارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب-999999314820 - 34466115 - 026داخلی مشتریان ویژه20 - 34466115 - 26
منی صبوربانکدار سامانیان شعبه دولتارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب-99999931507 - 22764282 - 021داخلی مشتریان ویژه22760338 - 021
الهام فغانی نرمبانکدار سامانیان شعبه سجاد مشهدارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب-99999931519 - 37648208 - 051داخلی مشتریان ویژه38443914 - 051
مرجانه اعتبارفریمانیبانکدار سامانیان شعبه سعادت آبادارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب-9999993152200 - 22086192 - 021داخلی مشتریان ویژه22087708 - 021
کیوان بافکر لیالستانیبانکدار سامانیان شعبه قمارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب-99999931543 - 32940602 - 025داخلی مشتریان ویژه025 - 32940602-3
ابوالفضل میربلوکیبانکدار سامانیان شعبه لواسانیارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب-99999931653 - 22816692 - 021داخلی مشتریان ویژه22816689 - 021
امین فرخانیبانکدار سامانیان شعبه مشهدارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب-99999931661 - 38444460 - 051داخلی مشتریان ویژه38443914 - 051
امین تنهاطلببانکدار سامانیان شعبه مشهدارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب-99999017001 - 38444460 - 051داخلی مشتریان ویژه38443914 - 051
مرجانه بهرامی رادبانکدار سامانیان شعبه مقدس اردبیلیارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب-999999317026802409 - 021داخلی مشتریان ویژه26802461 - 021
هستی احمدیبانکدار سامانیان شعبه مهرشهرارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب-999999316826219908 - 026داخلی مشتریان ویژه33417908 - 026
نیوشا بینشبانکدار سامانیان شعبه آفریقای شمالیارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب-999999313226219908 - 021 ، 26219651 - 021داخلی مشتریان ویژه26219713 - 021
بهروز پور فردبانکدار سامانیان شعبه نیاورانارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب-99999931634 - 26117192 - 021داخلی مشتریان ویژه26117195 - 021
نغمه چریانی زنجانیبانکدار سامانیان شعبه ولنجکارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب-999990120031 - 22421227 - 021داخلی مشتریان ویژه22172590 - 021
افشین طبسیبانکدار سامانیان شعبه میردامادارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب-99999931624 - 22924451 - 021داخلی مشتریان ویژه22924463 - 021
الهام کلاییبانکدار سامانیان شعبه قیطریهارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب-99999931568 - 22234427 - 021داخلی مشتریان ویژه22234258 - 021
حسین مردانهبانکدار سامانیان شعبه ولیعصر تبریزارائه خدمات به مشتریان ویژه شعب منتخب-999990160033310800 - 041داخلی مشتریان ویژه33301155 - 041