1399/4/21 شنبه

وکالت‌نامه ویژه اشخاص مقیم خارج از کشور
ما با هدف جلب رضایت شما مشتریان ایرانی مقیم خارج از کشور، دو نمونه وکالت‌نامه با موضوع افتتاح انواع حساب‌های بانکی با حق توکیل به غیر و برداشت برای وکیل و افتتاح انواع حساب‌های بانکی با حق توکیل به غیر بدون حق برداشت برای وکیل تهیه و تنظیم کرده‌ایم.

خوب است بدانید:
  • این نمونه وکالت‌نامه‌ها صرفاً برای استفاده مشتریان مقیم خارج از کشور است. مشتریان داخلی برای معرفی وکیل لازم است، وکالت‌نامه رسمی تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی ارائه کنند.
  • پس‌از تکمیل وکالت‌نامه موردنظر، می‌بایست موکل آن را به تأیید سفارت جمهوری اسلامی ایران برساند؛ در غیر این صورت وکالت‌نامه تنظیم‌شده معتبر نبوده و به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • اگر از نظر موکل، مفاد وکالت‌نامه تنظیم‌شده اختیارات وکیل را پوشش ندهد، موکل می‌تواند ازطریق تنظیم وکالت‌نامه رسمی در کنسولگری، سفارت‌خانه یا دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران، اختیارات دلخواه برای وکیل را تعیین کند.