1399/4/21 شنبه

ضمانت‌نامه‌های متفرقه یا خاص
درصورتی‌که متقاضی دریافت ضمانت‌نامه به مقاصد یا منظورهای مختلف (مشمولین نظام‌وظیفه، ارائه ضمانت‌نامه به سفارت) و تحت شرایط خاص هستید، ضمانت‌نامه خود را از بانک سامان دریافت کنید.
مزایا
 • متن این ضمانت‌نامه‌ها از طرف ذی‌نفع ضمانت‌نامه صادر می‌شود (به‌عنوان‌مثال، ضمانت اجرای بازگشت مشمولین نظام‌وظیفه از سفرهای برون‌مرزی)
 • انعطاف در دریافت کارمزد صدور ضمانت‌نامه با توجه به نوع وثایق و تضمینات و نوع ضمانت‌نامه
 • بخش یا درصدی از مبلغ وجه ضمانت که در سپرده‌ای بدون تعلق نرخ سود و به نام سپرده نقدی ضمانت‌خواه نگهداری می‌شود با توجه به نوع ضمان و نوع وثایق و تضمینات تعیین می‌شود.
 • برای صدور ضمانت‌نامه بازگشت مشمولین نظام‌وظیفه از سفرهای برون‌مرزی نیاز به ارائه مدارک شغلی از طرف متقاضی نیست.
 • در صورت ابطال ضمانت‌نامه قبل از سررسید بخشی از کارمزد به‌تناسب به ضمانت‌خواه تخفیف داده می‌شود.
خوب است بدانید
 • مدت ضمانت‌نامه بازگشت مشمولین نظام‌وظیفه از سفرهای برون‌مرزی تا تاریخ اعلامی توسط سازمان نظامی وظیفه عمومی است در غیر این صورت حداکثر مدت ضمانت‌نامه یکسال است.
 • لازم است موضوع قرار یا هر رابطه حقوقی بین ضمانت‌خواه و ذی‌نفع ضمانت‌نامه با موضوع فعالیت ضمانت‌خواه و ذی‌نفع مرتبط و متناسب باشد.
 • حقوق ضمانت‌نامه غیرقابل‌انتقال است، به عبارتی ذی‌نفع حق واگذاری حقوق خود به شخص ثالث را ندارد.
 • ضمانت‌نامه قابل تنزیل نیست.
برای دریافت این محصول چه شرایطی باید داشته باشیم؟
تمامی اشخاص حقیقی دارای 18 سال تمام که سابقه چک برگشتی یا بدهی غیر جاری در سیستم بانکی ندارند می‌توانند این محصول را دریافت کنند.
امکان استفاده از این محصول برای تمامی اشخاص حقوقی که شرایط زیر را دارا باشند، امکان‌پذیر است:
 • در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و شماره ثبت و شناسه ملی دریافت کرده
 • و تمامی مدیران، اعضای هیئت‌مدیره و امضا داران دارای سابقه چک برگشتی یا بدهی غیر جاری در سیستم بانکی ندارند.
درگاه دریافت محصول
مراجعه حضوری به شعبه