1399/4/21 شنبه

ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت

به‌منظور اطمینان کارفرما از این امر که وجوه پیش‌پرداختی به پیمانکار به مصرف دیگری غیر از انجام تعهدات در قرارداد و رابطه حقوقی بین آن‌ها نمی‌رسد، این ضمانت‌نامه به درخواست پیمانکار و به نفع کارفرما صادر می‌شود.
مزایا
  • انعطاف در دریافت کارمزد صدور ضمانت‌نامه با توجه به نوع وثایق و تضمینات و نوع ضمانت‌نامه
  • بخش یا درصدی از مبلغ وجه ضمانت که در سپرده‌ای بدون تعلق نرخ سود و به نام سپرده نقدی ضمانت‌خواه نگهداری می‌شود حداقل 5درصد است.
خوب است بدانید
  • حداکثر مدت ضمانت‌نامه یکسال است.
  • لازم است موضوع قرار یا هر رابطه حقوقی بین ضمانت‌خواه و ذی‌نفع ضمانت‌نامه با موضوع فعالیت ضمانت‌خواه و ذی‌نفع مرتبط و متناسب باشد.
  • حقوق ضمانت‌نامه غیرقابل‌انتقال است، به عبارتی ذی‌نفع حق واگذاری حقوق خود به شخص ثالث را ندارد.
  • ضمانت‌نامه قابل تنزیل نیست.
برای دریافت این محصول چه شرایطی باید داشته باشیم؟
  • تمامی اشخاص حقیقی دارای 18 سال تمام که سابقه چک برگشتی یا بدهی غیر جاری در سیستم بانکی ندارند می‌توانند این محصول را دریافت کنند.
  • امکان استفاده از این محصول برای تمامی اشخاص حقوقی که شرایط زیر را دارا باشند، امکان‌پذیر است:
  1. در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و شماره ثبت و شناسه ملی دریافت کرده
  2. و تمامی مدیران، اعضای هیئت‌مدیره و امضا داران دارای سابقه چک برگشتی یا بدهی غیر جاری در سیستم بانکی ندارند
درگاه دریافت محصول
مراجعه حضوری به شعبه
استعلام ضمانت‌نامه
برای استعلام ضمانت‌نامه وارد سامانه استعلام شوید.