1399/4/21 شنبه

اداره مشتریان خاص
نام و نام خانوادگی پست ایمیل شماره تماس داخلی شماره فکس
محمدحسین افضلی معاون اداره M_Afzali [at] sb24 [dot] ir  26850098 - 021
26850433 - 021
121 26850686 - 021
هوتن بهبهانی کارشناس H_behbahani [at] sb24 [dot] ir 26850098 - 021
26850433 - 021
124 26850686 - 021
سوانا آساطوریان کارشناس S_Asatoorian [at] sb24 [dot] ir 26850098 - 021
26850433 - 021
107 26850686- 021
محمود حاجی باقر کاشی کارشناس M_Hajibagher [at] sb24 [dot] ir 26850098 - 021
26850433 - 021
127  26850686 - 021
اکبر جعفر عبدی کارشناس A_Jafarabdi [at] sb24 [dot] ir 26850098 - 021
26850433 - 021
162 26850686 - 021
دفتر اختصاصی زعفرانیه
نام و نام خانوادگی پست ایمیل شماره تماس داخلی شماره فکس
زهره انوار بانکدار اختصاصی A Z_Anvar [at] sb24 [dot] ir 22716538 - 021 - 22716614 - 021
سمیه السادات کریمی بانکدار اختصاصی A S_Karimi [at] sb24 [dot] ir 22703486 - 021 - 22716614 - 021
رامین شفیعی زاده بانکدار اختصاصی B R_Shafiezadeh [at] int.sb24 [dot]  ir 26850323 - 021 - 22716614 - 021
مهرنوش دهستانی دستیار بانکدار اختصاصی M_Dehestani [at] sb24 [dot] ir 22715435 - 021 - 22716614 - 021
هادی ایران نژاد دستیار بانکدار اختصاصی H_Irannejad [at] sb24 [dot] ir 26850344 - 021 - 22716614 - 021
صهبا محمودی فرید دستیار بانکدار اختصاصی S_Mahmoudifarid [at] sb24 [dot] ir 26850294 - 021 - 22716614 - 021
عماد حائری طباطبائی دستیار بانکدار اختصاصی E_Tabatabaee [at] sb24 [dot] ir 22716254 - 021 - 22716614 - 021
باجه CIP
نام و نام خانوادگی پست ایمیل شماره تماس داخلی شماره فکس
احمد عینعلی مسئول باجه A_Eynali [at] sb24 [dot] ir 55678178 - 021 , 55678199 - 021 - 55678199 - 021
مسعود وثوقی بانکدار سامانیان M_Vosoughi [at] sb24 [dot] ir 55678178 - 021 , 55678199 - 021 - 55678199 - 021
علی کربلائی ابراهیم بانکدار سامانیان A_Karbalaei [at] sb24 [dot] ir 55678178 - 021 , 55678199 - 021 - 55678199 - 021
سید محمد رسول موسوی زاده بانکدار سامانیان R_Mousavizadeh [at] sb24 [dot] ir 55678178 - 021 , 55678199 - 021 - 55678199 - 021
دفتر اختصاصی تبریز
نام و نام خانوادگی پست ایمیل شماره تماس داخلی شماره فکس
نادر جهانگیرزاده سوره بانکدار اختصاصی B N_Jahangirzadeh [at] sb24 [dot] .ir 33373854 - 041 - 33373855 - 041
احسان نمونه خواه دستیار بانکدار اختصاصی E_NemoneKhah [at] b24 [dot] ir 33373851 - 041 - 33373855 - 041
دفتر اختصاصی مشهد
نام و نام خانوادگی پست ایمیل شماره تماس داخلی شماره فکس
امیررضا زره داران بانکدار اختصاصی A A_Zerehdaran [at] sb24 [dot] ir 37681716 - 051 - 37681517 - 051
موسی الرضا ساقی دستیار بانکدار اختصاصی M_Saghi [at] sb24 [dot] ir 37681716 - 051 - 37681517 - 051
دفتر اختصاصی اصفهان
نام و نام خانوادگی پست ایمیل شماره تماس داخلی شماره فکس
امیر گیلانی فر بانکدار اختصاصی A A_Gilanifar [at] sb24 [dot] ir 31322447 - 031 101 31322441 - 031
امیر فرجی دستیار بانکدار اختصاصی A_Faraji [at] sb24 [dot] ir 31322447 - 031 103
دفتر اختصاصی قم
نام و نام خانوادگی پست ایمیل شماره تماس داخلی شماره فکس
سید محمدامین قافله باشی بانکدار اختصاصی B M_Ghafelehbashi [at] sb24 [dot] ir 025 - 32400441 1 025 - 32400443
امیر محمد هاشمی دستیار بانکدار اختصاصی A_Mohammadhashemi [at] sb24 [dot] ir 2
هانیه کاویانی کارمند اداری H_Kavyani [at] sb24 [dot] ir 3