اعتبار اسناد داخلی
اعتبارات اسنادی متداول‌ترین وسیله پرداخت در مبادلات بازرگانی بین‌المللی است. ما انواع اعتبارات اسنادی وارداتی را از طرف شما افتتاح می‌کنیم
1399/4/21 شنبه