تصویب افزایش سرمایه 65درصدی توسط هیئت‌مدیره بانک سامان

.1402/8/24 چهارشنبه

هیئت‌مدیره بانک سامان افزایش سرمایه 65‌درصدی از محل سود انباشته را تصویب کرد.

به گزارش سامان رسانه، هیئت‌مدیره بانک سامان افزایش سرمایه 65‌درصدی این بانک از مبلغ 4827 میلیارد تومان به 8000 میلیارد تومان از محل سود انباشته به منظور بهبود ساختار سرمایه و بهره‌مندی از مزایای معافیت مالیاتی موضوع بند ه تبصره 2 قانون بودجه سال 1402 را تصویب کرد.
برچسب خبر:
1399/4/21 شنبه