ثبت افزایش سرمایه بانک سامان

.1401/3/11 چهارشنبه

بانک سامان افزایش سرمایه 198 درصدی خود را ثبت کرد.

به گزارش سامان رسانه، پس از برگزاری مجمع فوق العاده بانک سامان و رای مثبت سهامداران به افزایش سرمایه 320 درصدی در دومرحله، این بانک با اخذ مجوزهای لازم، از ثبت مرحله نخست این افزایش به میزان 198 درصد در مرجع ثبت شرکت ها خبر داد.
بر این اساس، افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 11,500,000 میلیون ریال بهمبلغ 34,270,000 میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ 22770000 میلیون ریال به ثبت رسیده و سهام جایزه به زودی قابل معامله خواهد بود.
 
برچسب خبر:
1399/4/21 شنبه