اطلاعیه به روزرسانی سامانه های ارتباطی بانک سامان

.1400/11/13 چهارشنبه
به آگاهی مشتریان عزیز می رسانیم سامانه های مرکز سامان ارتباط، تلفن بانک و تل بانک سامان بامداد روز جمعه پانزدهم بهمن از یک دقیقه بامداد تا ساعت 6:00 صبح به دلیل اعمال تغییرات زیر ساختی از دسترس خارج خواهد بود. 
ضمن پوزش از وقفه ایجاد شده در خدمات رسانی از شما خواهشمندیم خدمات و تماس های مورد نیاز خود را از سایر درگاه ها یا مسیرهای ارتباطی یا پس از ساعات یاد شده پیگیری کنید
برچسب خبر:
1399/4/21 شنبه