پژوهش

پژوهش

بررسی اثر گسترش بانکداری الکترونیکی بر کاهش هزینه‌های‏ بانک‌ها

.1395/7/7 چهارشنبه

بیتا شایگانی - لیلا داداشی

این مقاله با تمرکز بر داده های آماری سال های 1382تا 1389 بانک های خصوصی پیشرو در حوزه بانکداری الکترونیکی (کارآفرین، پارسیان، اقتصاد نوین، سامان و سینا)، در قالب تابع هزینه ترانسلاگ و با استفاده از تکنیک داده های ترکیبی تاثیر گسترش بانکداری الکترونیکی را در کنار سایر عوامل موثر بر هزینه مورد ارزیابی قرار می دهد.

این بررسی در دو مدل حجم کل تسهیلات اعطایی بانک و دیگری تعداد حساب‌های بانکی به عنوان ستاده بانک در تابع هزینه در کنار سایر متغیرها از جمله متغیرهای کنترل شعب برخط و تعداد کارت های بانکی انجام شد. ضمن بررسی معلوم شد که در نظر گرفتن حجم کل تسهیلات اعطایی به عنوان ستاده سبب انطباق بیشتر نتایج با ادبیات توابع هزینه شده است.

ما دریافتیم که گسترش تعداد شعب آنلاین نه تنها قابل توجه بوده بلکه حتی خیلی بیشتر از افزایش صدور کارت در کاهش هزینه ها موثر بوده اند. از بین بانکها، بانک سامان بیش از سایر بانک های خصوصی توانسته از گسترش بانکداری الکترونیکی در جهت کاهش هزینه های خود استفاده کند.

از آنجایی که دراین بانک افزایش دارایی های ثابت با شدت به مراتب کمتری سبب افزایش هزینه ها شده و نیز با عنایت به حساسیت بالای این بانک درکاهش هزینه به واسطه افزایش تعداد شعب آنلاین، احتمالاً بانک مذکور خواهد توانست بیش از سایر بانک های نمونه با افزایش زیر ساخت های ارتباطی و افزایش شعب از هزینه های خود بکاهد. همچنین معلوم شد در هزینه های تمامی بانک های نمونه، متوسط دستمزد سالانه و متوسط نرخ سود پرداختی موثر بوده اند.

فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران - دوره 4، شماره 13، بهار 1394

واژه‌های کلیدی: بانکداری الکترونیکی، بانکداری سنتی، تابع، ترانسلاگ، هزینه عملیاتی، بانک خصوصی، عرضه خدمات بانکی
دریافت فایل مقاله

برچسب خبر: بانکداری الکترونیکی
بازگشت به صفحه‌اصلی خبر‌ها
1399/4/21 شنبه