پژوهش

پژوهش

بررسی عوامل موثر بر استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی

.1394/11/10 شنبه

سیدرضا سیدجوادین - شمسی یزدانی

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر «قصد» استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی و با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی دیویس انجام گرفته است.

طبق مدل پذیرش تکنولوژی، رفتار استفاده از یک تکنولوژی اطلاعاتی، به «قصد» استفاده از یک سیستم خاص مربوط بوده و قصد استفاده نیز به نوبه خود به وسیله میزان مفید بودن تکنولوژی مورد نظر از دیدگاه مصرف کننده و ادراکات وی در مورد سهولت استفاده از سیستم تعیین می‌شود.

در واقع دیویس بیان می‌کند که ادراکات فرد در مورد مفید بودن یک تکنولوژی خاص و سهولت استفاده از آن، در پذیرش تکنولوژی مورد نظر، بسیار مهم هستند.

در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق «توصیفی- پیمایشی» نمونه‌ای متشکل از ١٢٠ نفر از مشتریان بانک سامان مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی به بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکد اری اینترنتی پرداخته شده است.

در این تحقیق تاثیر متغیر خارجی، خود اثربخشی استفاده از کامپیوتر بر ادراکات فرد، در مورد سهولت استفاده و مفید بودن این خدمات مورد بررسی قرار گرفت.

نشریه دانش مدیریت - شماره 70- پاییز 1384

واژه‌های کلیدی : بانکداری اینترنتی، سهولت استفاده درک شده، ادراکات فرد در مورد، مفید بودن، خود اثربخشی استفاده از رایانه

دریافت فایل مقاله

برچسب خبر: بانکداری اینترنتی
بازگشت به صفحه‌اصلی خبر‌ها
1399/4/21 شنبه