پژوهش

پژوهش

ارزیابی مدل کارت امتیازی متوازن با استفاده از شبیه‌سازی دینامیکی

.1394/11/10 شنبه

محمدعلی افشار پناهی - فاطمه پناهی

در عصر کنونی، جهان با طیف وسیعی از مسایل پویای پیچیده مواجه است و در این جهان، پویا بودن یعنی تغییر در طول زمان.

مسایل پویا نیازمند اقدامات مدیریتی مستمر و پویا هستند. در حوزه مدیریت و سیاست‌گذاری، موضوع‌های پویا مسایلی هستند که از ماهیت مستمر و بازگشتی برخوردارند.

در این موارد، نتایج اقدامات مدیریتی مشاهده و ارزیابی شده و بر اساس آن اقدامات جدیدی صورت خواهد پذیرفت که نتایج، مشاهدات و اقدامات جدیدتری را به دنبال خواهند داشت.

به این ترتیب، یک حلقه بسته شکل می‌گیرد. مسایل بازخوردی در نتیجه تعاملات پیچیده میان متغیرهای سیستم شکل می‌گیرند.

هدف اصلی روش‌شناسی پویایی های سیستم، درک علل پویایی‌های نامطلوب و طراحی سیاست‌های جدید به منظور اصلاح یا حذف آنها است.

فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت - سال هفتم - شماره 22- پاییز 1393

واژه های کلیدی: شبیه سازی دینامیکی، کارت امتیازی متوازن، حلقه های علی، نمودارهای انباشت و جریان
دریافت فایل مقاله 

برچسب خبر: کارت امتیازی متوازن
بازگشت به صفحه‌اصلی خبر‌ها
1399/4/21 شنبه