پژوهش

پژوهش

ارزیابی میزان رضایت و اهمیت عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش‌های الکترونیکی از دیدگاه کارکنان

.1394/11/10 شنبه

اباصلت خراسانی - هومن دوستی

هدف از این پژوهش، ارزیابی میزان اهمیت چهار فاکتور فناوری، محتوا، مدرس و شیوه‌های یادگیری بر میزان اثربخشی دوره‌های الکترونیکی و نیز میزان رضایت از آنها از دیدگاه کارکنان بود.
جامعه آماری شامل 110 نفر از کارکنان بانک سامان در سراسر ایران که در دوره‌های الکترونیکی برگزار شده در سال 1390 شرکت کرده‌اند بود. از بین این افراد به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، نمونه‌ای به تعداد 86 نفر طبق جدول مورگان انتخاب شد.
پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقیق، کاربردی و از لحاظ نحوه جمع آوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی مقطعی است.
ابزار اصلی گردآوری داده‌ها، منابع کتابخانه‌ای و پرسشنامه محقق ساخته دو‌وجهی در مقیاس لیکرت بود.
فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی/ سال اول / شماره چهارم / تابستان 1390
واژه‌های کلیدی: آموزش الکترونیکی، فن آوری اطلاعات، عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش های الکترونیکی

دریافت مقاله

برچسب خبر: آموزش‌ الکترونیکی
بازگشت به صفحه‌اصلی خبر‌ها
1399/4/21 شنبه