پژوهش

پژوهش

بررسی عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری

.1394/11/10 شنبه

غلامرضا طالقانی – محمدمهدی تنعمی – علی اکبر فرهنگی – محمدجعفر زرین نگار

چند سالی است که بحث پیرامون بهره‌وری جای خود را در میدان مباحث علمی و اجتماعی کشور باز کرده است.

در صحنه پرشتاب رقابت جهانی و سیر پرشتاب فناوری، اینک سیاستگذاران و مدیران، افزایش بهره وری را گاه به‌عنوان ابزار و گاه به‌عنوان هدف مورد توجه قرار می‌دهند. در این پژوهش سعی بر آن است تا با شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری، به خصوص عواملی چون تأمین نیازهای اساسی کارکنان، مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری و سبک رهبری مشارکتی مدیر، راهکارهایی جهت افزایش بهره‌وری ارایه شود. این پژوهش از طریق تحلیل همبستگی به بررسی سه عامل مؤثر بر بهره‌وری می‌پردازد.

جامعه آماری شامل کارکنان ستادی شاغل در ساختمان مرکزی بانک سامان هستند که به‌طور تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه نسبت به اخذ دیدگاه آنان اقدام شده است. نتایج پژوهش تأیید می‌کند که توجه به نیازهای اساسی کارکنان، مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها و سبک رهبری مشارکتی مدیر موجب افزایش بهره‌وری کارکنان در محیط کار می‌شود.

نشریه مدیریت دولتی – دوره 3 – شماره 7 – پاییز 1390

واژه‌‌های کلیدی: بهره وری، مشارکت، مدیریت مشارکتی، ارزیابی عملکرد
دریافت فایل مقاله

برچسب خبر: افزایش بهره وری
بازگشت به صفحه‌اصلی خبر‌ها
1399/4/21 شنبه