موفقیت بانک سامان در کسب تندیس زرین رضایتمندی مشتری

.1399/10/1 دوشنبه

اتاق بازرگانی ایران، تندیس زرین رضایتمندی مشتری در سال 99 را به بانک سامان اهدا کرد.

به گزارش سامان رسانه، اتاق بازرگانی ایران، پس از ارزیابی کیفی شاخص‌های مدیریت شکایات، بهاء خدمات، سطح رضایتمندی، برندسازی و مدیریت ارتباط با مشتری، وفاداری مشتری و برخورد متعهدانه مشتری نسبت به سازمان، تندیس زرین رضایتمندی مشتری در سال 99 را به بانک سامان اهدا کرد.
گفتنی است، در سال گذشته نیز، بانک سامان توانسته بود رتبه نخست شاخص رضایتمندی مشتریان را از استانداری تهران کسب کند.
برچسب خبر: بانک سامان , رضایتمندی , تندیس زرین
1399/4/21 شنبه