1399/4/21 شنبه

گزارش‌های مالی

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
صورت‌ها و نسبت‌های مالی
-
کفایت سرمایه
-

مدیریت ریسک

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
ریسک بازار
-
ریسک عملیاتی
-
ریسک نقدینگی
-
ریسک اعتباری
-

حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
جبران خدمات
-
نمودار ساختار سازمانی
-
ساختار سازمانی؛ هیئت‌عامل و سایر مدیران ارشد
-
ساختار هیئت‌مدیره
-
ساختار مالکیت
-
نظام کنترل داخلی در چارچوب ضوابط بانک مرکزی
-

رویدادهای مهم

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
انجام افزایش سرمایه
-
افزایش سرمایه
-
نرخ حق‌الوکاله
1401