1399/4/21 شنبه

گزارش شفافیت مالی سال 1400

گزارش‌های مالی

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
صورت‌های مالی
منتهی به 1400/12/29
صورت‌ها و نسبت‌های مالی
منتهی به 1400/9/30
صورت های مالی تلفیقی و یادداشت های توضیحی
منتهی به 1400/6/31
صورت‌ها و نسبت‌های مالی
منتهی به 1400/6/31
صورت‌ها و نسبت‌های مالی
1400/3/31
کفایت سرمایه
1400/6/31
تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط
منتهی به 1400/6/31

مدیریت ریسک

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
ریسک بازار
-
ریسک عملیاتی
-
ریسک نقدینگی
-
ریسک اعتباری
-

حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
جبران خدمات
1400
نمودار ساختار سازمانی
1400/07/06
ساختار سازمانی؛ هیئت‌عامل و سایر مدیران ارشد
1400
ساختار هیئت‌مدیره
1400/04/21
ساختار مالکیت
1400/06/31
نظام کنترل داخلی در چارچوب ضوابط بانک مرکزی
-

رویدادهای مهم

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
مجازات انتظامی و محدودیت‌های اعمال‌شده توسط بانک مرکزی
1400/12/29
خسارات وارده ناشی از سرقت، اختلاس و حوادث غير‌مترقبه 
منتهی به 1400/09/30
صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده
منتهی به 1400/10/25
نرخ حق‌الوکاله
1400
مجمع عمومي عادي سالانه 14000428
1400/04/28
صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده
1400/04/21
ثبت افزایش سرمایه
-
فهرست جابه‌جایی و تعطیلی شعب
-