1399/4/21 شنبه

گزارش شفافیت مالی سال 1399

گزارش‌های مالی

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
کفایت سرمایه
منتهی به 1399/06/30
صورت‌ها و نسبت‌های مالی
منتهی به 99/12/29
صورت‌ها و نسبت‌های مالی
منتهی به 1399/09/30
صورت‌ها و نسبت‌های مالی
منتهی به 1399/06/31
صورت‌ها و نسبت‌های مالی
منتهی به 1399/03/31

مدیریت ریسک

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
ریسک بازار
منتهی به 1399/12/29
ریسک عملیاتی
منتهی به 1399/12/29
ریسک نقدینگی
منتهی به 1399/12/29
ریسک اعتباری
-

حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
جبران خدمات
-
ساختار هیئت‌مدیره
1399/08/10 
ساختار سازمانی؛ هیئت‌عامل و سایر مدیران ارشد
1399/08/10 
نمودار ساختار سازمانی
1399/08/10 
گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی
-
نظام کنترل داخلی در چارچوب ضوابط بانک مرکزی
-
ساختار مالکیت
منتهی به 1399/06/31

رویدادهای مهم

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
ثبت افزایش سرمایه
-
نرخ حق‌الوکاله
1399
صورتجلسه مجامع بانک
1399/01/25
فهرست جابه‌جایی و تعطیلی شعب
-