دانسا
1399/4/21 شنبه

بروات اسنادی
ثبت سفارش بروات اسنادی یکی دیگر از ابزار پرداختهای بین‌المللی است که بانک به عنوان امین و واسطه میان خریدار و فروشنده قرار می‌گیرد و به دستور فروشنده اسناد مربوط به حمل کالا یا انجام خدمات را در مقابل دریافت وجه یا قبول برات به خریدار تحویل می‌دهد.
مزایا
  • پرداخت پس از حصول اطمینان از حمل کالا توسط فروشنده
خوب است بدانید
  • امکان ثبت سفارش بروات اسنادی دیداری / مدت‌دار در چارچوب مقررات ارزی
  • امکان ثبت سفارش بروات اسنادی با تعهد بانک / بدون تعهد بانک در چارچوب مقررات ارزی
درگاه دریافت محصول
  • مراجعه حضوری به شعبه