1399/4/21 شنبه

گزارش شفافیت مالی سال 1398

گزارش‌های مالی

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
گزارش فعالیت هیات مدیر به مجمع
-
گزارش حسابرسی
-
صورت‌ها و نسبت‌های مالی
منتهی به 1398/12/29
صورت‌ها و نسبت‌های مالی
منتهی به 1398/09/30
صورت‌ها و نسبت‌های مالی
منتهی به 1398/06/31
صورت‌ها و نسبت‌های مالی
منتهی به 1398/03/31
کفایت سرمایه
منتهی به 1398/12/29

مدیریت ریسک

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
ریسک نقدینگی
-
ریسک اعتباری
-
ریسک عملیاتی
-
ریسک بازار
-

حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
ساختار هیئت‌مدیره
منتهی به 1398/12/29
ساختار سازمانی؛ هیئت‌عامل و سایر مدیران ارشد
منتهی به 1398/12/29
نمودار ساختار سازمانی
منتهی به 1398/12/29
گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی
-
-
نظام کنترل داخلی در چارچوب ضوابط بانک مرکزی
-
جبران خدمات
منتهی به 1398/12/29
ساخنار مالکیت
منتهی به 1398/12/29

رویدادهای مهم

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
نرخ حق‌الوکاله
1398
صورتجلسه مجامع بانک
منتهی به 1398/12/29
فهرست جابه‌جایی و تعطیلی شعب
منتهی به 1398/12/29