1399/4/21 شنبه

گزارش شفافیت مالی سال 1397

گزارش‌های مالی

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
گزارش هیات مدیر به مجمع
-
گزارش حسابرسی
-
صورت‌ها و نسبت‌های مالی
منتهی به 1397/03/31
صورت‌ها و نسبت‌های مالی
منتهی به 1397/06/31
صورت‌ها و نسبت‌های مالی
منتهی به 1397/09/30
صورت‌ها و نسبت‌های مالی
منتهی به 1397/12/29
کفایت سرمایه
منتهی به 1397/12/29

مدیریت ریسک

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
ريسک اعتباری
منتهی به 1397/12/29
ريسک نقدينگی
منتهی به 1397/12/29
ريسک عملياتی
منتهی به 1397/12/29
ريسک بازار
منتهی به 1397/12/29

حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
ساختار هیئت‌مدیره
منتهی به 1397/12/29
ساختار سازمانی
منتهی به 1397/12/29
گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی
-
-
نظام کنترل داخلی در چارچوب ضوابط بانک مرکزی
-
-
ترکیب سهامداران
منتهی به 1397/12/29
جبران خدمات
منتهی به 1397/12/29
هیئت‌عامل و سایر مدیران ارشد
منتهی به 1397/12/29

رویدادهای مهم

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
صورتجلسه مجامع بانک
98/05/13
صورتجلسه مجامع بانک
1397/09/18
تغییر در سرمایه ثبتی
-
-
فهرست جابه‌جایی و تعطیلی شعب
-
-