1399/4/21 شنبه

گزارش شفافیت مالی سال 1396

گزارش‌های مالی

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
گزارش فعالیت هیات مدیر به مجمع 
-
گزارش حسابرسی
-
صورت‌ها و نسبت‌های مالی
96/12/29
صورت‌ها و نسبت‌های مالی
96/09/30
صورت ها و نسبت های مالی
96/06/31
صورت‌ها و نسبت‌های مالی
96/03/31
کفایت سرمایه
96/12/29

مدیریت ریسک

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
ريسک اعتباری
-
ريسک نقدينگی
-
ريسک عملياتی
-
ريسک بازار
-

حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
ساختار هیئت‌مدیره
مرداد 1396
ساختار سازمانی؛ هیئت‌عامل و سایر مدیران ارشد
مرداد 1396
گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی
-
-
نظام کنترل داخلی در چارچوب ضوابط بانک مرکزی
-
-
ساختار مالکیت
سال 1396
-
جبران خدمات
سال 1396

رویدادهای مهم

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
تغییر در سرمایه ثبتی
-
-
مصوبات مجامع عمومی
-
-
فهرست جابه‌جایی و تعطیلی شعب
-
-