1399/4/21 شنبه

گزارش شفافیت مالی سال 1395

گزارش‌های مالی

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
گزارش فعالیت هیات مدیر به مجمع
-
گزارش حسابرسی 
-
صورت‌ها و نسبت‌های مالی
منتهی به 1398/03/31
صورت‌ها و نسبت‌های مالی
منتهی به 1398/06/31
صورت‌ها و نسبت‌های مالی
منتهی به 1398/09/30
صورت‌ها و نسبت‌های مالی
منتهی به 1398/12/29

مدیریت ریسک

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
ريسک اعتباری
اسفند 1395
ريسک نقدينگی
اسفند 1395
ريسک عملياتی
اسفند 1395
ريسک بازار
اسفند 1395

حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
ساختار هیئت‌مدیره
سال 1395
ساختار سازمانی؛ هیئت‌عامل و سایر مدیران ارشد
سال 1395
گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی
-
نظام کنترل داخلی در چارچوب ضوابط بانک مرکزی
سال 1395
ساختار مالکیت
سال 1395
جبران خدمات
سال 1395

رویدادهای مهم

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
تغییر در سرمایه ثبتی
-
مصوبات مجامع عمومی
تیر 1395
فهرست جابه‌جایی و تعطیلی شعب
دی 1395