1399/4/21 شنبه

گزارش شفافیت مالی سال 1394

گزارش‌های مالی

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
صورت‌ها و نسبت‌های مالی
دوره منتهی به اسفند 1394
کفایت سرمایه
دوره منتهی به اسفند 1394
صورت‌ها و نسبت‌های مالی
دوره منتهی به شهریور 1394
کفایت سرمایه
دوره منتهی به شهریور 1394

مدیریت ریسک

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
ريسک اعتباری
اسفند 1393
ريسک نقدينگی
اسفند 1394
ريسک عملياتی
اسفند 1394
ريسک بازار
اسفند 1394

حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
ساختار هیئت‌مدیره
اسفند 1394
ساختار هیئت‌عامل و سایر مدیران ارشد
اسفند 1394
گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی
اسفند 1394
نظام کنترل داخلی در چارچوب ضوابط بانک مرکزی
اردیبهشت 1394

رویدادهای مهم

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
تغییر در سرمایه ثبتی
اسفند 1394
ساختار مالکیت
اسفند 1394
مصوبات مجامع عمومی
14 تیر 1394
مصوبات مجامع عمومی
24 تیر 1394
فهرست جابه‌جایی و تعطیلی شعب
اسفند 1394