1399/4/21 شنبه

گزارش شفافیت مالی سال 1393

گزارش‌های مالی

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
صورت‌ها و نسبت‌های مالی
دوره منتهی به اسفند 1393
کفایت سرمایه
دوره منتهی به اسفند 1393

مدیریت ریسک

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
ريسک
 اسفند 1393

حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
ساختار هیئت‌مدیره
اسفند 1393
ساختار هیئت‌عامل و سایر مدیران ارشد
اسفند 1393
گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی
اسفند 1393

رویدادهای مهم

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
تغییر در سرمایه ثبتی
اسفند 1393
ساختار مالکیت
اسفند 1393